บล็อกนี้มีข้อมูลโค้ดจำนวนมากซึ่งผมอาจลืมเมื่อเปลี่ยนธีมไป เนื่องจากผมได้กำหนดสไตล์โค้ดไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ด้วยวิธีนี้เมื่อผมเปลี่ยนธีมผมจะต้องปรับแต่งแก็ดเจ็ตเพียงรายการเดียว (แทนที่จะเป็นโพสต์และตัวอย่างทั้งหมดของผม) โดยการใช้  https://highlightjs.org

ในการเพิ่ม JS และ CSS ที่ต้องการ สามารถคลิกปุ่มด้านล่าง! 


ตัวอย่างการแสดงโค้ด
<pre><code class="html"> [โค้สที่จะให้แสดง]</pre></code>
ตัวอย่างการใช้งานจริง
 
 if (isset($_POST['import_bt'])) {
  //ถ้ารับไฟล์

  $mimes = array('application/vnd.ms-excel', 'text/plain', 'text/csv', 'text/tsv');
  if (!empty($_FILES['fileCSV']['name']) && in_array($_FILES['fileCSV']['type'], $mimes)) {

    $sFileName = $_FILES['fileCSV']['name'];
    $sTmpFileName = $_FILES['fileCSV']['tmp_name'];
    $sExistingFileName = basename($sFileName);
    $aFilename = explode(".", $sExistingFileName);
    $sExtName = array_pop($aFilename);
    //$sPostFileName = $aFilename[0];

    date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
    $date = date("Ymd-his");
    $datecur = "STD" . $date;

    $sDirPath = '../managefiles/import_student/';

    //$sNewFileName = $sPostFileName . '.' . $sExtName;
    $sNewFileName = $datecur . '.' . $sExtName;

    $sFileOrigPath = $sDirPath . $sNewFileName;
    if (move_uploaded_file($sTmpFileName, $sFileOrigPath)) {
      $sNewFile = $sNewFileName;
    }